Facebook 

 

Напишіть нам   Реєстрація    Вхід

Житомирська обласна рада: кадрові та фракційні заміни VII каденції

15.12.2014
Житомирщина

Юлія Лефтер: «Врятуй українське село»


«Я буду боротися за реальну державну підтримку і політичне визнання розвитку кооперації на селі», - Юлія Лефтер організатор руху «Врятуй українське село»)

З 1 січня 2015 року законом «Про безпечність і якість харчових продуктів» передбачаються заборона продажу та обігу молока й сиру домашнього виробництва, а також м`яса подвірного забою. Однак попередньо згаданий закон, щоб не впав як сніг на голову посеред літа, набув чинності ще 1 січня 2010 року. То куди селянам подіти свою продукцію? На них чекає складне випробування.Українське село є носієм української державності та духовності, що підтверджується всім досвідом вітчизняної історії.

Реалізація м'ясомолочної продукції - основне джерело існування для селян. Розвиток коопереції на селі має отримати політичне визнання та підтримку держави.Українське село — це сформована тисячоліттями ефективна й унікальна система всебічного матеріального і духовного життєзабезпечення, національного людинотворення і націєзбереження. Цей людиноутворюючий і націєзберігаючий потенціал українського села як системи переконливо розкривається на прикладі української діаспори. Масово емігрувавши, наприклад, до Канади і США понад сто років тому, українці, на здивування американських етнологів не розчинилися в чужомовному довкіллі, а збереглися там й досі як найбільш чисельна і стійка, високодуховна і патріотична національна меншина.

Організація життя української спільноти в місцях розселення здійснювалась за закодованою у її свідомості моделі українського села. Складні трансформаційні процеси, що відбуваються нині в Україні, характерні для будь-якого суспільства перехідного періоду. Їх характерною ознакою є економічні та соціальні кризи, політичні конфлікти та занепад у моральності і духовному житті. Особливо потерпає від цих процесів населення сільських регіонів, де ринкові відносини знаходяться на початковому етапі їх становлення.

Вони проявляються у важкому соціальному стані сільського населення, його стрімкому старінні та знелюдненні українських сіл, занепаді осередків сільської культури та духовності.

Світовий досвід, свідчить про те, що вихід із кризової ситуації для українського села полягає у становленні виробничої та інших видів кооперації. Особливу роль у його відродженні може відіграти також споживча кооперація, діяльність якої притаманна для українського села впродовж усього ХХ ст. Підтвердженням цієї тези є також те, що споживча кооперація, діяльність якої зосереджена переважно в сільській місцевості, зберегла свою організаційну структуру, господарську, насамперед торговельну діяльність, яка після глибокої кризи 90-х рр. набула тенденцій поступового розширення та зростання економічної ефективності.

Відродженню та розвитку споживчої кооперації в сучасних умовах також заважають стереотипи негативного сприйняття кооперації суспільною свідомістю, що не дають можливості реально оцінити роль системи в економіці, соціальній сфері України та визначитися державним і самоврядним органам щодо форм і методів співпраці зі споживчою кооперацією, її підтримки у виконанні загальнозначимих соціальних функцій. Джерелом цих стереотипів є те, що в радянський період кооперативні відносини в системі зазнали одержавлення, і

вона розвивалася без урахування інтересів мільйонів пайовиків. Завдяки державній підтримці господарська діяльність споживчої кооперації в цей період розвивалася досить динамічно. Тому досвід співпраці кооперації і держави у минулому столітті необхідно використати і в незалежній Україні.

Крім досягнення економічних цілей, для споживчої кооперації на першому місці завжди знаходилося досягнення соціальних цілей насамперед пайовиків, а також і мешканців того регіону, в якому вона здійснює власну діяльність. Сьогодні саме соціальні аспекти господарської діяльності вирізняють споживчу кооперацію серед інших суб'єктів господарювання, які функціонують у ринковій економіці. Ці аспекти, які прийнято називати соціальною функцією кооперації, проявляються у соціальному захисті кооператорів і інших слабозахищених верств населення, в органічному поєднані особистих, колективних і суспільних інтересів громадян на основі демократичного управління, співробітництва і солідарності та розвитку самоуправління.

Тому в незалежній Україні, Конституцією якої проголошено завдання побудови демократичної і соціальної держави, органи влади об’єктивно повинні бути зацікавлені у сильній кооперації, бо вона разом із виробничою кооперацією є досить важливим сектором, у якому переплелися економічні та соціальні складові суспільного розвитку як на місцевому, так і на загальнодержавному рівнях.

Зокрема, діяльність споживчої кооперації може суттєво впливати на структурну перебудову економіки, зміцнення економічної бази регіонів, швидке насичення ринку товарами та послугами, забезпечення зайнятості населення. Обслуговуючи українське село, створюючи членам споживчих товариств і сільським підприємцям умови, за яких вони мали б змогу безпосередньо на місці придбати необхідні продукти та товари, кооперація до певної міри виконує функції, які властиві державі: створення торговельної інфраструктури, поліпшення благоустрою села, економічний і соціальний захист сільського населення.

Незважаючи на широке утвердження в радянський період у свідомості громадян лозунгу «Вся влада Радам!» фактичними господарями та виконавчою владою на селі були колгоспи і радгоспи. Проте колективні відносини у сільськогосподарських підприємств того часу, як і в споживчій кооперації, були здержавлені та знеособлені, а господарська діяльність колгоспів повністю підпорядковувалася державним і партійним органам.

Ліквідація колективних господарств і проголошення переходу до фермерського господарювання поставила селян у жорсткі умови ринкової конкуренції. За цих умов вони змушені об’єднуватися у фермерські й інші спілки для того, щоб забезпечити відстоювання своїх прав і власність. Інша категорія сільських господарів – «великі землевласники», орендарі, які зосередили в своєму тимчасовому володінні та використанні більшість земельних паїв селян, які ставлять за мету економічно найефективнішу експлуатацію земельних ресурсів для отримання надприбутків. Тому перші не в змозі, а другі не зацікавлені у вирішенні соціальних проблем сучасного українського села – розбудови його соціальної інфраструктури, благоустрою, підвищення добробуту сільського населення.

Тому у державних органів та органів місцевого самоврядування – рад, немає іншого шляху і союзника у вирішенні загальнодержавних програм розвитку українського села як виробнича і споживча кооперація. Про це свідчить уже той факт, що, навіть не маючи необхідної державної підтримки, споживча кооперація за власні кошти здійснює масштабну програму осучаснення торговельної мережі, поліпшує показники ефективності використання матеріально-технічної бази та рівень рентабельності господарюючих суб'єктів, а в кінцевому підсумку – сприяє вирішенню соціальних проблем села.

Зокрема, новостворені та осучаснені відновлені об'єкти господарювання надають додаткові робочі місця, надходження коштів до державного та місцевого бюджетів і є своєрідною окрасою регіону. Тут селяни мають змогу спілкуватися, обмінюватися інформацією.

Аналіз розвитку кооперативних систем у країнах Європи та екстраполяція їх досвіду на вітчизняні реалії свідчить про те, що у зв’язку з виконанням споживчою кооперацією важливих соціальних і економічних функцій у масштабі окремих поселень, регіонів і держави в цілому її розвиток повинен отримати її політичне визнання та підтримку з боку держави як одного з найважливіших суб’єктів сучасного соціального відродження українського села і суспільства в цілому.

Традиційно склалося, що дві третини молока в Україні виробляють приватні селянські господарства. І нині якість молока в них є неконтрольованою, а за міжнародними нормами – неприпустимою для продажу та виробництва молокопродуктів. Виробництво якісного молока потребує сучасних доїльних апаратів, та іншого дорогого обладнання, і селяни мають можливість отримати доступ до цих технологій лише завдяки кооперації то допомоги компаній, що переробляють молоко, а також допомоги з боку держави. Україна взяла на себе зобов`язання наблизити вітчизняну якість і безпеку сільгосппродукції до загальноприйнятих.

Держава залишається неготовою до введення в дію норм цього закону. Якщо селянам не нададуть альтернативної можливості збуту, це призведе до згортання виробництва та зубожіння сільського населення. Тому до моменту введення закону мають бути реалізовані альтернативні шляхи. Такі шляхи існують - це створення кооперативів, об`єднання селян, можна звичайно гуртуватися і не в кооперативи, а навколо одного лідера, де необхідно сформувати мережі пунктів закупівлі молока та забійно – санітарних пунктів тварин, які б надавали селянам послуги з забою,охолодження та збуту тваринницької продукції.

Обмеження стосується також забою світської птиці та кролів в обсягах, що перевищують 5 голів. Україна ще не готова до введення заборони на продаж тваринницької продукції домашнього виробництва в задані терміни, а тому її потрібно перенести на кілька років, за цей час важливо забезпечити господарства селян необхідною системою збуту продукції, і без державної допомоги тут не обійтись.

Частка селянських господарств у виробництві продовольства країни залишається надто істотною, водночас дрібнотоварне виробництво в низці секторів економіки продовжує домінувати.

Поділитися:

Коментарі

Логін: *
Пароль: *
Коментар: *
Відмінити
* Необхідна інформація
2014.12.15 23:59 -
Юрій Смалюк (1)
1 0
Як можна врятувати того,хто вже помер? Земля не стала товаром,тому і маємо занедбані села.Потрібна шокова терапія і не реанімація,бо нема кого реанімувати...(«Я буду боротися за реальну державну підтримку і політичне визнання розвитку кооперації на селі», - Юлія Лефтер організатор руху «Врятуй українське село»). Як це слово вже набридло,хоч би хто знав! Скільки у нас вже було і є зараз найрізноманітніших "борців"? Одні бороться за щось,інші проти чогось,а робити ніхто не хоче.
Відповісти
2014.12.16 15:07 -
Григорій Шитюк (18)
0 0
щось підказує мені що місцеві вибори не за горами. одним словом - час рятувати українське село! доречі, що там свого часу Королевська рятувала... здається національного виробника? :)
Так, Юра, ти правий - іще один "борець" з"явився... як там ту студентку звали, Яніна Кремпіц? навіть програмку якусь їй написали на вибори... а ця гарненька, і мабуть розумна, і говорить гарно. ну подобаються мені гарні та розумні дівчата - що я можу з собою зробити? :) та попри іронію, треба віддати належне - говорить ця красуня дійсно актуальні речі. це варто уваги.
Відповісти
2014.12.16 11:41 -
Ольга Гура (9)
1 0
Є різні варіанти порятунку. Наприклад, як у Білорусі. Бажаючим переїхати у село безкоштовно надається житло, техніка, земля і можливість працювати, за умови, що людина там залишається і працює. Думаю, у нас знайшлося б чимало людей, які погодилися б працювати у селі за таких умов. Як би там не критикували Лукашенка, але про своє населення він дбає і землі розкрадати не дає, на відміну від наших перших осіб, яким чхати і на села, і на міста, і на людей. Інша справа, що нам білоруський варіант не підходить.
Відповісти
2014.12.16 12:46 -
Volvas (13)
0 0
Ольга! Ты права, ох как права. А Лукашенка критикуют те, кто у корыта и их приспешники. Сейчас нам, помоему, никакой вриант не подходит. Приближается один только выход...
Відповісти
2014.12.16 08:47 -
Volvas (2)
0 -1
А ти за що чи проти кого ??????
Відповісти
2014.12.16 09:41 -
Юрій Смалюк (4)
1 0
В даному питанні я за те,щоб земля стала товаром і могла вільно продаватись.От тільки дуже довго доводять до ладу Земельний кадастр.Та й державного земельного банку ще немає.А це все тормозить реформи в с/г.
Відповісти
2014.12.16 09:39 -
Володимир Нечипоренко (3)
0 0
Це Юрій хоче сказати, здається мені, що не можна рятувати село так, що немов вступаєш до інституту Поплавського ))
Відповісти
2014.12.16 09:57 -
Volvas (5)
0 -1
А тем более, если сидеть на диване и рассуждать над вопросами, на которые не имеешь влияния или не хочешь иметь. Нафига тогда эти умные речи, скажите мне? Как кадастр отреагирует на желание Смалюка? Ребята, агов, давайте что то делать в этом направлении реально, а не виртуально! Не знаете что, спрашивайте у Гуменюка. Если готовы реально что то делать и если нимб не давит. Если не готовы, то не отвлекайте его, он сейчас очень занят.
Відповісти
2014.12.16 10:50 -
Юрій Смалюк (8)
1 0
Делать должны те,кто пришел к власти и имеет реальные возможности принимать новые законы,изменять старые.Даже есть более 300 голосов,чтобы изменить Конституцию.Им и карты в руки.Каждый должен заниматься своим делом.Время кухарок у власти давно уже прошло.Со своими предложениями и воззваниями обращайтесь не ко мне и Нечипоренку,а к Дзюблыку.Он имеет право законодательной инициативы.Вот 18 числа он будет встречаться с предпринимателями Малина в 14,00 в госадминистраци.Приходите и предлагайте ему свои идеи.Если не сможете приехать-найдите возможность по эл.почте отправить ему свои предложения.Пускай он воплощает их в своих законопроектах.Тем более,что некий его земляк и "друг"Малашевич писал,что у Дзюблыка нет ни одного поданого в ВР законопроекта.Давайте ему поможем.Я вот свои предложения для него уже готовлю.
Відповісти
2014.12.16 12:19 -
Volvas (10)
0 0
Ха-ха-ха! Рассмешили меня. Про тех, кто пришёл к власти и что они должны делать я знаю. К чему тогда ваши высеры на этом ресурсе? Какая цель вашего общения, поделитесь, пожалуйста. А умные все такие, зачитаешься. если бы ораторствовали, то площади и стадионы могли бы собирать. Один Шитюк чего стоит. Предлагать никому ничего не буду, так как интерес у избранных к предложениям избирателей заканчивается сразу в день голосования. Ни на кого не надеюсь, сам действую. Иногда с единомышленниками. Посмотрим, куда он Ваши предложения засунет. Не очень давно Вы тут собирали вопросы толи Президенту, толи ещё кому, умора. Прямо как дети.
Відповісти
2014.12.16 16:33 -
Юрій Смалюк (19)
0 0
Ніякі питання нікому,тим паче Президенту,я ніде не збирав.Брехня це з вашого боку.Це по-перше.По-друге,якщо не хочете нікому пропонувати свої предложення,то вам треба було самому йти у владу (на початку в місцеву,а там дивись і далі б пішли)-от там би і реалізовували свої ідеї.А ваші одноосібні дії,та й з "единомышленниками" разом ,малоефективні.Складається враження,що ви,шановний,крім революційних методів (пікетування,перекриття вулиць і т.п.),про які пишете в наступному своєму коментарі,не можете запропонувати цивілізований шлях змін.Тепер щодо коментарів на цьому ресурсі і моїх,як ви виразились "высеров".Дивує ваше бажання бачити в коментарях (будь чиїх) на МАЛИН.ІНФО якісь програми,заклики до дій,чи ще якісь дуже серйозні речі.Тут люди висловлюють своє бачення на ту чи іншу проблему,висловлюють свої думки.Просто.Як розмова на кухні.Ці коментарі нікого і ні до чого не зобов"язують.Це думки вслух.Якщо ви хочете бачити в коментарях щось більше-даремне.Тоді вам не сюди.
Відповісти
2014.12.18 08:56 -
Volvas (20)
0 0
Юра, успокойся. Я применил Вы как обращение к всему сообществу данного ресурса. Ведь собирали вопросы, вспомни.
Відповісти
2014.12.16 12:55 -
Григорій Шитюк (14)
0 0
знаешь, пока что смеются другие. и после таких слов ты хочешь адекватного воспрятия?
"Предлагать никому ничего не буду, так как интерес у избранных к предложениям избирателей заканчивается сразу в день голосования"... откуда тебе это известно? Журавского вилами погнали, на встречу с Дзюблыком тоже не пойдём... где хоть какой-то намёк на конструктив в таком поведении, или это и есть ваша истинная гражданская позиция? да это батенька, натуральная махновщина...
"не беспокойте Славика, дрочите перед компом дальше..." - а кто его беспокоит? Валера, ты пока единственный у кого его имя на слуху. вот действительно - не надо перекладывать всё "с больной головы на здоровую"...
Відповісти
2014.12.16 13:10 -
Volvas (15)
0 0
Это и плохо, что Славика Вы не воспринимаете. Если бы его на прошлых выборах послушали в штабе Добряка, то был бы он депутатом, а не Журавский. И т.п. и т.д.
Но дальше пора заканчивать. Моё время вышло. Сейчас начштаба засечёт несанкционированное использование ноута, начнёт ныть про деньги, интернет и т.п. А ты говоришь про больную голову. Приезжай, проветришь, глядишь и пройдёт.
Відповісти
2014.12.16 15:03 -
Ольга Гура (17)
0 0
Славіка сприймаємо і розуміємо його важливість саме тут. В таких ситуаціях потрібні саме такі люди, як Стас, як Ви, або як Семенів і його команда УНСО та інші патріоти. Вам удачі і найшвидшого повернення додому здоровими і неушкодженими. Ми ще поборемося за Полісся.
Відповісти
2014.12.16 10:33 -
Юрій Смалюк (7)
1 0
Яким це чином я своїми коментарями відволікаю пана Гуменюка? Від чого ? Я заставляю його читати написане мною і так забираю його час? Поясніть.Та й взагалі, до чого тут Гуменюк.Це як до чогось усім відомого пришити рукав.
Відповісти
2014.12.16 12:28 -
Volvas (11)
0 0
Читайте внимательнее. Я написал, что если готовы не только попи...ть, а ещё и что то сделать, но не знаете как (обращения к депутатам, президенту, в ООН, ДНР и ЛНР не считаются за действенные меры), обращайтесь к Гуменюку. Он единственный два года назад действенно и эффективно выступил против власти и добился своей цели. Если же Вы не готовы пикетировать рады всех уровней, перекрывать дороги, добиваться участия на форумах на уровне государства и даже с международными заявками, на них ясно и понятно, а главное, аргументировано, излагать свои требования и позицию, то не беспокойте Славика, дрочите перед компом дальше. Теперь понятно, каким боком Гуменюк? Ольги Гуры мой спич не касается. Она единственная, наверное, из завсегдатаев, кто много и сама делает. Молодец.
Відповісти
2014.12.16 10:17 -
Володимир Нечипоренко (6)
1 0
А яким чином до цієї публікації Гуменюк?
І сидячи на дивані можна немало зробити. Та й ви думаю не з лопати живете...
Відповісти
2014.12.16 12:39 -
Volvas (12)
0 0
На счёт Гуменюка написал выше. На диване сидя можно только себе геморой сделать. А вот при чём тут лопата, реально не понял. Общественная деятельность и производственная на таком уровне как правило абсолютно разные. Тем более, что в данный момент нахожусь в армии. По этому и злой от бессилия, что пока нет меня, Гуменюка и других активистов ГР "Врятуемо Полісся", то эта банда совершит непоправимое. Надеяться на Вас, как на реальные силы, которые могут помешать банде разрыть моё Полесье и этим уничтожить село и сельское население, не имеет смысла. Я хочу что бы Юлия Лефтер поняла откуда движется реальная опасность для существования украинского села, а не отсутствие кооперации.
Відповісти
2014.12.16 13:14 -
Григорій Шитюк (16)
0 0
знаешь, я всё понимаю, ты там, мы здесь... эмоции, злость, обида не должны быть разрушающими. не надо разрушать у тех кто "здесь" адекватное восприятие и уважение к себе "высерами" . не враги мы друг другу, от Чопович до Малина - пешком до вечера добраться можно... если будем вместе адекватно противостоять злу - больше пользы будет.
береги себя, и возвращайся - здесь ты тоже нужен.
Відповісти
2014.12.18 08:59 -
Volvas (21)
0 0
Обиды нет, Григорий, так как я знаю, где я и ради чего. А в остальном ты прав. Извини за тон, сам знаешь, быт определяет сознание и поведение. А быт сейчас не очень.
Відповісти
Опитування
А ви працюєте? Про доходи під час карантину
Працюю, зарплата не змінилася
Працюю та заробляю більше, ніж раніше
Працюю, але зарплатню значно зменшили
Я у відпустці «за свій рахунок»
Я втратив/ла попередню роботу, але знайшов/ла іншу
Я підприємець і зараз не працюю
Я підприємець і зараз працюю, але доходи значно зменшилися
Я не працюю і вже не маю засобів до існування